Mijn winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

0

Algemene voorwaarden

Van Dhr. Wouter Joël Dubois handelend als eenmanszaak:
Elias Music Productions
Reuzenhoek 74543, NB ZAAMSLAG
inschrijving kamer van koophandel nr. 61872628
BTW-nummer: NL002527994B59

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door Dhr. Wouter Joël Dubois handelend als eenmanszaak Elias Music Productions (inschrijvingsnr. K.v.K. 61872628) met onder meer de handelsnaam Kind & Muziek, hierna te noemen Kind & Muziek, aan derden gedaan, op alle door Kind & Muziek in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Kind & Muziek met derden aangegaan. b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd. c. Door de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zijn bij alle tussen wederpartij en Kind & Muziek gesloten en nog te sluiten overeenkomsten de toepasselijkheid van de door wederpartij gehanteerde en/of op enig moment ingebrachte algemene voorwaarden op het gebied van inkoop en/of anderszins uitgesloten. d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden in aanbiedingen, opdrachten/overeenkomsten, door Kind & Muziek te eniger tijd toegepast/toegestaan geven wederpartij nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen. f. Wanneer wederpartij in een andere dan de Nederlandse taal van deze algemene voorwaarden kennis neemt of heeft kunnen nemen en er sprake is van de door de tekst ingegeven interpretatieverschillen prevaleert de Nederlandstalige versie boven de buitenlandstalige, tenzij Kind & Muziek daar uitdrukkelijk schriftelijk afstand van neemt.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Kind & Muziek gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens. b. De door Kind & Muziek in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Kind & Muziek is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN ALGEMEEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Kind & Muziek, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin. b. Alle met Kind & Muziek gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Kind & Muziek , dan wel doordat Kind & Muziek met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Kind & Muziek eerst, nadat en voor zover deze door Kind & Muziek zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Kind & Muziek gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat zij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Kind & Muziek met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Kind & Muziek overeenkomsten sluiten. c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Kind & Muziek te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Kind & Muziek hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Kind & Muziek zou kunnen doen ontstaan.

ARTIKEL 3.2: OVEREENKOMSTEN TER BESCHIKKING STELLEN VAN HULPPERSONEN

a. Daar waar Kind & Muziek personeel en/of derde hulpersonen als onderdeel van de met wederpartij gesloten overeenkomst aan wederpartij ter beschikking stelt functioneren deze hulppersonen voor wederpartij niet in de hoedanigheid van gedetacheerd personeel, maar enkel in de vorm van personeel van Kind & Muziek en/of personen die namens Kind & Muziek zijn/worden belast met de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening al dan niet als een zelfstandig product. b. Deze hulppersonen zijn binnen het kader van de door Kind & Muziek met wederpartij gesloten overeenkomst ten aanzien van de door hen te verrichten dienstverlening enkel verantwoording schuldig aan Kind & Muziek. c. Deze hulppersonen hebben het recht om de door hen te verrichten dienstverlening onmiddellijk te staken, wanneer bijvoorbeeld maar daartoe niet beperkt, deze werkzaamheden naar haar/zijn inzicht en naar inzicht van Kind & Muziek indruisen tegen de wet, regelgeving, in strijd zijn met de goede zeden en eerbaarheid, de overeengekomen werktijden, en of dat er sprake is van omstandigheden, zoals bijvoorbeeld klimatologische maar daartoe niet beperkt, die de goede uitvoering van de te verrichten werkzaamheden in de weg staan, dan wel dat de uitvoering van hun werkzaamheden een gevaar vormen voor de omgeving van mens, dier en haard waarin deze werkzaamheden dienen plaats te vinden. d. Tenzij niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Kind & Muziek en wederpartij is wederpartij verantwoordelijk voor het hebben van alle vergunningen en toestemmingen die voor een goede uitvoering van de werkzaamheden- en die in relatie tot de werkzaamheden door deze hulppersonen nodig zijn. e. Wederpartij is aansprakelijk voor de gevolgen bij calamiteiten die direct en indirect voortvloeien uit de handelingen die zij van de hulppersonen heeft verlangt. Wederpartij dient te dezer zaken zorg te dragen voor het hebben van een adequate verzekering. f. Wederpartij dient, ter zake de door de hulppersonen te verrichten werkzaamheden, voor haar rekening en risico zorg te dragen voor een goede bereikbaarheid van de plaats waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden, voor een voor de werkzaamheden goed ingerichte werkomgeving en voor goede werk- en verblijfsomstandigheden, met inbegrip van maaltijden, overnachting en verplaatsing. g. Kind & Muziek heeft het recht om geheel naar eigen keuze en op ieder door haar gewenst moment de door haar aan wederpartij ter beschikking gestelde hulppersonen te vervangen.

ARTIKEL 3.3: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de wet ter zake overeenkomsten op afstand opgeld kan doen en de wederpartij zich daar terecht op beroept, zal Kind & Muziek deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden op enig moment conflictueus zijn met deze wet en of toekomstige wetgeving, alsdan daaraan ondergeschikt zullen zijn. De wet heeft tot doel consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type overeenkomsten.

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. Kind & Muziek is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Kind & Muziek dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen. b. Voor zover wederpartij, dan wel de door haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen Kind & Muziek en wederpartij, is Kind & Muziek op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of diens ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij. c. Indien Kind & Muziek wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 500,00 (zegge; vijfhonderd euro). d. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Kind & Muziek niet op.

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Kind & Muziek niet bindend. b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien. c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Kind & Muziek, zal Kind & Muziek in nader overleg treden met wederpartij. d. Levering geschiedt af het bedrijf van Kind & Muziek of een andere door Kind & Muziek te bepalen plaats. e. Wanneer door Kind & Muziek, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Kind & Muziek. f. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Kind & Muziek gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Kind & Muziek tot enige schadevergoeding is gehouden. g. Alle retourzendingen geschieden voor rekening en risico van wederpartij. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Kind & Muziek worden geweigerd.

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

<p<>a. De keuze van het transportmiddel is aan Kind & Muziek . b. Het transport van de bij Kind & Muziek bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen. c.1. Alle bij Kind & Muziek bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper opdrachtgever retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden. c.2. Alle door en zijdens Kind & Muziek met wederpartij gevoerde correspondentie reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van wederpartij. Wederpartij dienen zich te vergewissen, dat de door haar ontvangen correspondentie en de inhoud ervan afkomstig is Kind & Muziek. Kind & Muziek kan door de wederpartij, dan wel zijdens deze, op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan en/of verminking van de inhoud van de door en of zijdens Kind & Muziek gezonden correspondentie. d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre dienen te worden bezorgd, zijn de hieraan verbonden extra kosten en risico's geheel voor rekening van wederpartij. Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Kind & Muziek het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld. e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient zij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Kind & Muziek, verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt Kind & Muziek afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Kind & Muziek te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Kind & Muziek gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen. b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc.. c. Kind & Muziek is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen. d. Kind & Muziek behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Kind & Muziek toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie. a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze. b. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Kind & Muziek of op een door Kind & Muziek aan te wijzen bank- of girorekening. c. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Kind & Muziek en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

ARTIKEL 9: RECLAMES (HET RECLAMEREN)

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Kind & Muziek te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is. b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen veertien dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Kind & Muziek te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Wederpartij doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven. c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Kind & Muziek van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Kind & Muziek het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Kind & Muziek. d. Kind & Muziek is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens Kind & Muziek, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. Kind & Muziek heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot eerder door Kind & Muziek en of via haar uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Kind & Muziek toekomende rechten. Kind & Muziek heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Kind & Muziek, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van en/of zijdens Kind & Muziek op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar. b. Indien wederpartij de door haar met Kind & Muziek gesloten overeenkomst(en), buiten de bij wetgeving bepaalde termijn in het geval er sprake is van de naar de wet gedefinieerde koop op afstand, wenst te ontbinden/annuleren, dan is Kind & Muziek eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Kind & Muziek, bij ontbinding 100% van de te- en/of gefactureerde waarde ter zake de litigieuze overeenkomst en annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% en maximaal 100% van de verkoopwaarde, afhankelijk van de aard en omstandigheden van de annulering.

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Kind & Muziek toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Kind & Muziek , zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Kind & Muziek verder toekomende rechten, waaronder het recht om alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro) NB: In die gevallen dat de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een wederpartij aan Kind & Muziek geen volledige betaling van de door Kind & Muziek aan haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Kind & Muziek . b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Kind & Muziek zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Kind & Muziek zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Kind & Muziek geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc.. c. Kind & Muziek behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat wederpartij volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Kind & Muziek heeft voldaan. d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Kind & Muziek het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Kind & Muziek van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Kind & Muziek, zoals maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Kind & Muziek is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.. b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Kind & Muziek gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Kind & Muziek . Wederpartij zal van de ten deze door Kind & Muziek genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

a. Van alle ten behoeve van wederpartij vervaardigde producten, geleverde diensten etc. houdt Kind & Muziek alle aanwezige auteursrechten, ontwerprechten, copyright, pictoright en/of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van Kind & Muziek is ten strengste verboden, tenzij Kind & Muziek hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Kind & Muziek ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan. b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Kind & Muziek zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

ARTIKEL 15: GARANTIES

a. Door Kind & Muziek wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Kind & Muziek schriftelijk aangetekend door de wederpartij van haar verzoek in kennis is gesteld. b. Wordt er door Kind & Muziek wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Kind & Muziek eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van diens verzoek in kennis gesteld te worden. c. De garantie bevat geheel of gedeeltelijke creditering, herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van Kind & Muziek. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Kind & Muziek. d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Kind & Muziek of bij een door Kind & Muziek hiervoor ingeschakelde derde.

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN EN CONSIGNATIE

Uitsluitend indien Kind & Muziek dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens Kind & Muziek afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Kind & Muziek aan te geven doeleinden. Uitsluitend indien Kind & Muziek dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens Kind & Muziek afgeleverde goederen beschouwd worden als consignatiegoederen. In alle gevallen geldt dat wederpartij gehouden is om eerste verzoek van Kind & Muziek, dan wel binnen de eventueel vooraf bepaalde termijn, deze door haar ontvangen goederen te retourneren, bij gebreke waarvan wederpartij gehouden de door Kind & Muziek te dezer zake gezonden factuur onmiddellijk te voldoen.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Kind & Muziek te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Kind & Muziek evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. Kind & Muziek heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. Kind & Muziek behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen. b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant locatie Middelburg dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Kind & Muziek . c. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet door Kind & Muziek wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Kind & Muziek samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 afdeling 3. Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.